Equi Vet Serwis Dr Maciej Przewoźny
en de ru pl

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ KONIE.VET

· Postanowienia ogólne

· Definicje

· Rodzaj i zakres usług elektronicznych

· Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

· Tryb postępowania reklamacyjnego

· Własność intelektualna

· Postanowienia końcowe


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona konie.vet działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę konie.vet, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony konie.vet , zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

- Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

- Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

- Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


DEFINICJE

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie konie.vet umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

USŁUGODAWCA – Maciej Przewoźny wykonujący działalność gospodarczą pod firmą EQUI VET SERWIS Maciej Przewoźny wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności: Wygoda 6, 64-320 Buk, NIP 6991841352, REGON 411555702, adres poczty elektronicznej (e-mail): klinika@klinika-konie.com.pl

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.


RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

- korzystanie z Formularza Kontaktowego.

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.


WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Rozpoczynając korzystanie z Usługi Elektronicznej, Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo rezygnacji z jej wysyłania przez Usługobiorcę i opuszczenia Strony konie.vet.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

komputer z dostępem do Internetu,

dostęp do poczty elektronicznej,

przeglądarka internetowa,

włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klinika@klinika-konie.com.pl

W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zawierającego wszystkie niezbędne dane.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem konie.vet korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością konie.vet Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony konie.vet, bez zgody Usługodawcy.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony konie.vet stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie konie.vet Usługodawcy.

Usługodawca zobowiązuje się na każde żądanie Usługobiorcy przesłane na adres e‑mail klinika@klinika-konie.com.pl lub przekazane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego:

a) przesłać Usługobiorcy aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi;

b) przesłać Usługobiorcy aktualną informację o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca;

c) udostępnić Usługobiorcy Regulamin w sposób umożliwiający utrwalenie i odtworzenie jego treści.