Equi Vet Serwis Dr Maciej Przewoźny
en de ru pl

Informacje o dotacji WRPO

EQUI VET SERWIS Dr Maciej Przewoźny realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1.: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2.: Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski pod tytułem „Budowa centrum B+R w Buku oraz prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowoczesnej diagnostyki i terapii uszkodzeń układu ruchu szansą rozwoju i poprawy konkurencyjności firmy EQUI VET SERWIS Dr Maciej Przewoźny”.

Celem projektu jest przeprowadzenie i wdrożenie prac B+R, umożliwiających kompleksową i szybką diagnozę oraz terapię w oparciu o nowoczesne technologie weterynaryjne.

Rezultatem projektu będzie nowo wybudowane centrum B+R wyposażone w nowoczesną aparaturę, wdrożenie usług i produktów pilotażowych, wprowadzenie innowacji produktowych oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie .

Wartość projektu: 10 919 317,80 zł
Wartość dofinansowania: 3 667 021,27 zł


Zapytanie o cenę w trybie rozeznania rynku:

Zapytanie ofertowe
Zał_nr_1_Formularz_oferty_30032018
Zał_nr_2_Szczegółowy opis_przedmiotu_zamówienia_30032018
Zał_nr_3_Istotne_postanowienia_umowy_30032018


Wyjaśnienia treści zapytania:

Wyjaśnienia treści zapytania_03042018


Informacja o wyniku postępowania:

Informacja o wyniku postępowania