Equi Vet Serwis Dr Maciej Przewoźny
en de ru pl
Realizując obowiązek informacyjny, prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:


1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klienta lub kontrahenta

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniuPOLITYKA PRYWATNOŚCI


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej konie.vet jest Maciej Przewoźny wykonujący działalność gospodarczą pod firmą EQUI VET SERWIS Maciej Przewoźny wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności: Wygoda 6, 64-320 Buk, NIP 6991841352, REGON 411555702, adres poczty elektronicznej (e-mail): klinika@klinika-konie.com.pl , zwany/a dalej "Administratorem".

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony konie.vet w przypadku:

a) skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); a w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail.

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi;

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej.

2. Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

a) informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

b) uzyskania kopii danych,

c) sprostowania,

d) usunięcia danych,

e) ograniczenia przetwarzania,

f) przenoszenia danych,

g) sprzeciwu,

wycofania zgody,

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 powyżej można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: klinika@klinika-konie.com.pl.

3. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

4. Ponadto, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. PLIKI "COOKIES"

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

3. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików "cookies": sesyjne pliki „cookies” – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.